INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

PODLE INFORMACE MŠMT O PROVOZU ŠKOL OD 24. 5. 2021 zde
bude od pondělí 24. 5. 2021 v ZUŠ Sezimovo Ústí obnovena prezenční výuka podle schválených rozvrhů takto:

1. je umožněna osobní přítomnost v nejvyšším počtu 10 žáků bez povinnosti dokládání testování

2. je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků tak, že zákonný zástupce žáka vyplní Čestné prohlášení(týká se výuky orchestrů, pěveckého sboru, hudební nauky a některých skupin nehudebních oborů) 
Žákovi, který nesplní některou z podmínek uvedených v čestném prohlášení, škola nemá umožnit účast na vzdělávání…

I NADÁLE PLATÍ NAŘÍZENÍ A POKYNY K OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19

  • Manuál MŠMT – Provoz škol a školských zařı́zenı́ ve školnı́m roce 2020/2021vzhledem ke covid-19, ze dne 6. 4. 2021 a
  • Mimořádné opatření MZ, ze dne 3. 5. a 6. 5. 2021           

(Ochrana dýchacích cest, dezifekce rukou, vstup  do budovy povolen pouze žákům a učitelům atd.)