Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ Sezimovo Ústí pro školní rok 2019/2020

                                                                                          
Hudební obor                                     cena za měsíc    cena za pololetí​

PHV I (1 hodina kolektivní výuky týdně)       220,- Kč             1 100,- Kč

PHV II (1 hodina kolektivní výuky týdně,      290,- Kč             1 450,- Kč

(od pololetí 1 hodina hry na nástroj ve skupině 2-3 žáků)

Hra na nástroj/ zpěv                                        370,- Kč             1 850,- Kč

(1 žák v hodině)

Skupinová výuka                                             290,- Kč             1 450,- Kč

(2–3 žáci v hodině)

Sborový zpěv                                                  210,- Kč             1 050,- Kč

Studium pro dospělé                                      800,- Kč             4 000,- Kč

 

Výtvarný obor                                   cena za měsíc    cena za pololetí​​

Základní a přípravné studium                        290,- Kč             1 450,- Kč

Studium pro dospělé                                      550,- Kč             2 750,- Kč

 

Taneční obor                                     cena za měsíc    cena za pololetí​​

Základní a přípravné studium                        210,- Kč             1 050,- Kč

Studium pro dospělé                                      500,- Kč             2 500,- Kč

 

Literárně - dramatický obor             cena za měsíc    cena za pololetí​​

Základní a přípravné studium                        210,- Kč             1 050 ,- Kč

 


Výtah z vnitřní směrnice k vybírání úplaty za vzdělávání v ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648.

Úplata za vzdělávání v ZUŠ se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání ze dne 9. 2. 2005.

Škola vybírá úplatu na provoz školy a náklady s tím spojené. Výuku žáků na ZUŠ hradí plně MŠMT – stát.

Výše úplaty a termín úhrady

Výše úplaty se stanovuje na období školního roku. Úplata se hradí pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období.

Forma úhrady

Úplata se provádí bezhotovostní formou platby - zákonným zástupcům přijde na uvedený e-mail příkaz k úhradě se všemi potřebnými údaji.

Odklad termínu splatnosti

Ředitel může v odůvodněných případech na základě písemné žádosti se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem dohodnout jiný termín úhrady, event. platbu rozdělit do dvou termínů. (Vyhláška o základním uměleckém školství § 8, odst.4).

Závěrečná ustanovení

Neuhrazení úplaty za vzdělávání v řádném či náhradním termínu je důvodem k vyloučení žáka ze vzdělávání (Vyhláška o základním uměleckém školství § 7, odst. 2 písm. d).

Škola neposkytuje žádné slevy, snížení či osvobození od placení úplaty za vzdělávání.

Vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání je možné jen v případě, ukončí-li žák vzdělávání podle § 7, odst. 2 písm. c) na základě písemné žádosti z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních nebo změnou bydliště.