Úplata za vzdělávání

Hudební obor

Typ studia cena za měsíc cena za pololetí
PHV I (1 hodina kolektivní výuky týdně) 200,- Kč 1 000,- Kč
PHV II (1 hodina kolektivní výuky týdně, od pololetí 1 hodina hry na nástroj ve skupině 2-3 žáků) 270,- Kč 1 350,- Kč

Hra na nástroj / zpěv (1 žák v hodině)

350,- Kč 1 750,- Kč
Skupinová výuka (2 - 3 žáci v hodině) 270,- Kč 1 350,- Kč
Sborový zpěv 200,- Kč 1 000,- Kč
Studium pro dospělé 750,- Kč 3 750,- Kč

 

Výtvarný obor

Typ studia cena za měsíc cena za pololetí
Základní a přípravné studium (výuka probíhá jednou týdně 3 vyučovací hodiny) 270,- Kč 1 350,- Kč
Studium pro dospělé (výuka probíhá jednou týdně 2 vyučovací hodiny) 500,- Kč 2 500,- Kč

 

Taneční obor

Typ studia cena za měsíc cena za pololetí
Základní a přípravné studium 200,- Kč 1 000,- Kč

 


Vnitřní směrnice k vybírání úplaty za vzdělávání v ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648.

Úplata za vzdělávání v ZUŠ se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání ze dne 9. 2. 2005. Škola vybírá úplatu na provoz školy a náklady s tím spojené. Výuku žáků na ZUŠ hradí plně MŠMT – stát.

Výše úplaty a termín úhrady

Výše úplaty se stanovuje na období školního roku. Úplata se hradí pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období.

Výše úplaty za jeden kalendářní měsíc je stejná ve výuce hudebních nástrojů v jekémkoli počtu žáků v jedné vyučovací lekci.

Forma úhrady

Úplata se provádí bezhotovostní formou platby - zákonným zástupcům přijde na uvedený e-mail příkaz k úhradě se všemi potřebnými údaji.

Odklad termínu splatnosti

Ředitel může v odůvodněných případech na základě písemné žádosti se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem dohodnout jiný termín úhrady, event. platbu rozdělit do dvou termínů. (Vyhláška o základním uměleckém školství § 8, odst.4).

Sankce

Neuhrazení úplaty za vzdělávání v řádném či náhradním termínu je důvodem k vyloučení žáka ze vzdělávání (Vyhláška o základním uměleckém školství § 7, odst. 2 písm. d).

Škola neposkytuje žádné slevy, snížení či osvobození od placení úplaty za vzdělávání.

Vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání je možné jen v případě, ukončí-li žák vzdělávání podle § 7, odst. 2 písm. c) na základě písemné žádosti z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních nebo změnou bydliště.

Tato směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2010.