ZUŠ >> Spolek přátel ZUŠ

Spolek přátel ZUŠ

Spolek přátel ZUŠ Sezimovo Ústí je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků ZUŠ Sezimovo Ústí, i každého, kdo se zajímá o činnost školy, o výchovu dětí, mládeže a práci školy, založeným jako dobrovolné sdružení občanů.

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, vzniklou pro podporu žáků školy a jejich kulturní rozvoj, je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. Sídlem sdružení je ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648.

Cíle spolku

Cílem spolku je pomoc škole při plnění jejího poslání, tj. vytvoření účelového fondu k zabezpečení úspěšné realizace výchovného a vzdělávacího procesu školy. Konkrétně organizační a finanční pomoc při pořádání žákovských večerů, koncertů, při organizování kulturně výchovných zájezdů pro žáky, organizování soustředění žáků, na zakoupení materiálu pro činnost souborů ZUŠ, při poskytování odměn, zakupování vstupenek na významné kulturní akce a pod. Pomoc je dále zaměřena na soustavné zlepšování materiálních podmínek školy, jejího vybavení i zlepšování pracovního prostředí učitelů a žáků.

Organizace spolku

Členy spolku mohou být rodiče žáků ZUŠ Sezimovo Ústí, kteří souhlasí s cíli, programem a stanovami sdružení. Mají právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit a být voleni do orgánů spolku, vznášet své připomínky, náměty a názory a osobně se účastnit jejich projednávání. Mají za povinnost dodržovat stanovy spolku.

Organizační strukturu spolku tvoří rodiče žáků a zástupci ZUŠ. Na plenární schůzi je zvolen výbor, který řídí činnost spolku. Výbor volí ze svého středu předsedu, který je oprávněn jednat jménem spolku, schází se podle potřeby, nejméně však 1x ročně, před zasedáním spolku. Výbor spolku zpracovává Plán činnosti sdružení, do kterého zahrne všechny akce spolkem organizované či finančně podporované.

Hospodaření spolku

Majetek spolku je tvořen dobrovolnými příspěvky členů a sponzorskými dary, veškeré finanční prostředky jsou řádně vedeny na účtu spolku a mohou být použity výhradně k plnění cílů, uvedených výše. 1x ročně schvaluje spolek zprávu o hospodaření spolku, jejíž správnost potvrdí členové výboru.

Spolek přátel ZUŠ Sezimovo Ústí pracuje podle schválených stanov, stanovy schvaluje členká schůze na jednání na plenární schůzi.

Členové výboru

Drahomíra Štěrbová – předseda sdružení
Jakub Řeřicha – pokladník sdružení
Ing. Ivan Dvořák
Věra Dvořáková
Zdeňka Svatková
Jana Vosátková

Kontakt

Spolek přátel ZUŠ Sezimovo Ústí

Nerudova 648

391 02 Sezimovo Ústí

​IČ 01394649

č.ú. 3072312349/0800

e-mail: spolekpratelzussu@gmail.com