ZUŠ >> Spolek přátel ZUŠ

Spolek přátel ZUŠ

Informace pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

dne 18. 10. 2017 proběhla schůze Spolku přátel ZUŠ Sezimovo Ústí. Spolek je zájmovou organizací vzniklou pro podporu žáků školy a jejich kulturní rozvoj.

Při Spolku přátel je vytvořen účelový fond, jehož cílem je finanční pomoc zejména při pořádání žákovských večerů, koncertů a pomoc při nákupu materiálu pro činnost souborů ZUŠ, poskytování odměn žákům apod.

ZUŠ Sezimovo Ústí v letošním roce slaví 70 let od svého založení. Pro důstojné oslavení tohoto jubilea budou z tohoto fondu částečně hrazeny i některé akce spojené s oslavami, např. již proběhlý koncert učitelů v kostele v Sezimově Ústí nebo připravovaný ples v Sokolovně v Plané nad Lužnicí.

Na schůzi Spolku přátel ZUŠ Sezimovo Ústí byl pro letošní školní rok odhlasován příspěvek ve výši 100,- Kč na žáka (žákyni), max. však 200,- Kč (tzn. v případě více jak dvou dětí zapsaných v ZUŠ platí pouze dva žáci).

Prostřednictvím školního informačního systému iZUŠ vám bude zaslán příkaz k úhradě, s jehož pomocí můžete na účet Spolku zaslat členský příspěvek pro školní rok 2017/2018. Vaše platba pak bude též pomocí iZUŠ evidována.

Příspěvky prosím plaťte pouze bezhotovostně, velmi nám tím usnadníte evidenci plateb.

Pokud máte ve škole více dětí než dvě, uveďte prosím do zprávy pro příjemce jména dalších žáků, kterých se váš příspěvek týká.

Každý žák platí pouze jednou, i když navštěvuje více oborů nebo předmětů.

Ing. Martin Habart

předseda Spolku

​Základní informace

Spolek přátel ZUŠ Sezimovo Ústí je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků ZUŠ Sezimovo Ústí, i každého, kdo se zajímá o činnost školy, o výchovu dětí, mládeže a práci školy, založeným jako dobrovolné sdružení občanů.

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, vzniklou pro podporu žáků školy a jejich kulturní rozvoj, je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. Sídlem spolku je ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648.

Cíle spolku

Cílem spolku je pomoc škole při plnění jejího poslání, tj. vytvoření účelového fondu k zabezpečení úspěšné realizace výchovného a vzdělávacího procesu školy. Konkrétně organizační a finanční pomoc při pořádání žákovských večerů, koncertů, a ostatních akcí školy, při organizování kulturních zájezdů pro žáky a ostatní členy spolku, organizování soustředění žáků, pomoc při nákupu materiálu pro činnost souborů ZUŠ, při poskytování odměn, zakupování vstupenek na významné kulturní akce a pod. Pomoc je dále zaměřena na soustavné zlepšování materiálních podmínek školy, jejího vybavení i zlepšování pracovního prostředí učitelů a žáků.

Organizace spolku

Členy spolku mohou být rodiče žáků ZUŠ Sezimovo Ústí, kteří souhlasí s cíli, programem a stanovami sdružení. Mají právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit a být voleni do orgánů spolku, vznášet své připomínky, náměty a názory a osobně se účastnit jejich projednávání. Mají za povinnost dodržovat stanovy spolku.

Organizační strukturu spolku tvoří rodiče žáků a zástupci ZUŠ. Na plenární schůzi je zvolen výbor, který řídí činnost spolku. Výbor volí ze svého středu předsedu, který je oprávněn jednat jménem spolku, schází se podle potřeby, nejméně však 1x ročně, před zasedáním spolku. Výbor spolku zpracovává Plán činnosti spolku, do kterého zahrne všechny akce spolkem organizované či finančně podporované.

Hospodaření spolku

Majetek spolku je tvořen dobrovolnými příspěvky členů a sponzorskými dary, veškeré finanční prostředky jsou řádně vedeny na účtu spolku a mohou být použity výhradně k plnění cílů, uvedených výše. 1x ročně schvaluje spolek zprávu o hospodaření spolku, jejíž správnost potvrdí členové výboru.

Spolek přátel ZUŠ Sezimovo Ústí pracuje podle schválených stanov, stanovy schvaluje členská schůze na jednání na plenární schůzi.

Členové výboru

Ing. Martin Habart – předseda sdružení

​Jakub Řeřicha – pokladník sdružení

​Drahomíra Štěrbová

Ing. Renáta Bártová

Kontakt

Spolek přátel ZUŠ Sezimovo Ústí

Nerudova 648

391 02 Sezimovo Ústí

​IČ 01394649

č.ú. 3072312349/0800

e-mail: spolekpratelzussu@gmail.com